Aanbieding!

Blitz Duct Degreaser

11,7262,50

-11%

Geconcentreerde, hoog-schuimende, zeer sterke alkalische reiniger voor het reinigen van zwaar vervuilde (horizontale en verticale) ondergronden.
Ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie voor het reinigen van vetkanalen, rookkasten, werkbanken, ovens, bakplaten en andere apparatuur en hulpmiddelen. Verwijdert moeiteloos vervuilingen op basis van plantaardige en dierlijke vetten en oliën, eiwitten.

Gratis verzending vanaf € 150

  • Snelle levering
  • Certificering ISO 14001
Veilige betalingen

Geconcentreerde, hoog-schuimende, zeer sterke alkalische reiniger voor het reinigen van zwaar vervuilde (horizontale en verticale) ondergronden.
Ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie voor het reinigen van vetkanalen, rookkasten, werkbanken, ovens, bakplaten en andere apparatuur en hulpmiddelen. Verwijdert moeiteloos vervuilingen op basis van plantaardige en dierlijke vetten en oliën, eiwitten.

Gebruiksadvies

Test vooraf op een minder zichtbare plaats. De toe te passen concentratie is afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, de verwerkingsapparatuur, alsmede waterdruk en -temperatuur. De exacte dosering wordt aangegeven in een separaat reinigingsadvies per applicatie. Maximale verdunning: 10 % oplossing in water. Op het te reinigen object aanbrengen, bij voorkeur middels schuiminstallatie, enige tijd laten inwerken (beslist niet laten opdrogen!) en aansluitend met ruim water afspuiten of uitspoelen.

Ingrediënten

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia: ≥5% – <15% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Gevaarlijke bestanddelen: kaliumhydroxide, natriumhydroxide, D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glyco.

Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Gas/damp/(spuit)nevel niet inademen. Beschermende handschoenen/- kleding en oog- of gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.