Aanbieding!

Ovenreiniger

5,7431,00

-10%

Zeer geconcentreerde, matig schuimende vloeibare reiniger. Verwijdert de meest voorkomende vervuilingen in de voedingsmiddelenindustrie. Vervuilingen op basis van plantaardige en dierlijke vetten en oliën, eiwitten en dergelijke. Dit product is bij uitstek geschikt voor de reiniging van rookkasten, afzuigkappen, werktafels, ovens, bakplaten en andere apparatuur en hulpmiddelen. Bij de juiste toepassing veilig te gebruiken op vrijwel alle ondergronden.

Gratis verzending vanaf € 150

  • Snelle levering
  • Certificering ISO 14001
Veilige betalingen

Zeer geconcentreerde, matig schuimende vloeibare reiniger. Verwijdert de meest voorkomende vervuilingen in de voedingsmiddelenindustrie. Vervuilingen op basis van plantaardige en dierlijke vetten en oliën, eiwitten en dergelijke. Dit product is bij uitstek geschikt voor de reiniging van rookkasten, afzuigkappen, werktafels, ovens, bakplaten en andere apparatuur en hulpmiddelen. Bij de juiste toepassing veilig te gebruiken op vrijwel alle ondergronden.

Ingrediënten

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia: < 5 % amfotere oppervlakteactieve stoffen. Gevaarlijke bestanddelen: kaliumhydroxide.

Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.