Aanbieding!

Vloerreiniger

3,9220,50

-13%

Hoog geconcentreerde vloeibare reiniger met zeer goede kalkbindende eigenschappen. De unieke samenstelling maakt zelfs het hardste water bruikbaar zodat het geen residuen of strepen nalaat. Zeer effectief en economisch in gebruik. Bevat geen agressieve bestanddelen en is veilig toepasbaar op alle waterbestendige ondergronden.

Gratis verzending vanaf € 150

  • Snelle levering
  • Certificering ISO 14001
Veilige betalingen

Hoog geconcentreerde vloeibare reiniger met zeer goede kalkbindende eigenschappen. De unieke samenstelling maakt zelfs het hardste water bruikbaar zodat het geen residuen of strepen nalaat. Zeer effectief en economisch in gebruik. Bevat geen agressieve bestanddelen en is veilig toepasbaar op alle waterbestendige ondergronden.

Gebruiksadvies

Test vooraf op een minder zichtbare plaats. Dosering: afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en verwerkingsapparatuur. Maximale verdunning met water is 1:50. Bij een schrob-zuigmachine wordt de vloeistof bij een concentratie van 0,5-2% in zijn geheel weer opgenomen. Hierdoor is naspoelen niet nodig. Gebruikte apparatuur met ruim water nareinigen.

Ingrediënten

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia: < 5 % anionogene oppervlakteactieve stoffen; < 5 % amfotere oppervlakteactieve stoffen; < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen; < 5 % EDTA en de zouten daarvan; parfums (D-LIMONENE).Gevaarlijke bestanddelen:tetranatriumethyleendiaminetetraacetaat, 2-aminoethanol, Isotridecanol, ethoxylated, Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts.

Gevaar

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.